Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Festivalfeestje

Algemene Voorwaarden van Vennootschap Onder Firma Festivalfeestje met de handelsnamen: Festivalfeestjes, Festivalfeest, Festivalleggings, Festivallegging, Festivalstrikjes, Festivalstrikje, Festivalfannypacks, Festivalfannypack, Festivaltasjes, Festivaltasje, Festivaltas, Festivallichtjes, Festivallicht, Festivalverlichting, Festivalgadgets, Festivalgadget, Festivalfun, Festivalcapes, Festivalcape, Festivalkleren, Festivalkleding, Festivalsokken, Festivalsok, Festivalschoenen, Festivalschoen, Festivallaarsen, Festivallaars, Festivalshirt, Festivalshirts, Festivalbroek, Festivalbroeken, Festivalpakken, Festivalpak, Festivalhoeden, Festivalhoed, Festivalhoedjes, Festivalpetjes, Festivalpet, Festivalzonnebrillen, Festivalbril, Festivalglitters, Festivalglitter, Festivalglamour, Festivalonesie, Festivaltrui, Festivalsweater, Festivalsweaters, Festivalhoody, Festivalslippers, Festivalslipper, Festivalshorts, Festivalshort, Festivalzwembroek, Festivalketting, Festivaloorbellen, Festivalsieraden, Festivalbandana, Festivalhaarband, Festivaldiadeem, Festivalriemen, Festivalriem, Festivaltenten, Festivaltent, Festivalslaapzakken, Festivalslaapzak, Festivalluchtbed, Festivalopblaasdieren, Festivalopblaasspullen, Festivalpakketten, Festivalpakket, Festivalsurprises, Festivalsurprise Festivalverrassingsbox, Festivalzooi, Festivalspullen, Festivalmatjes, Festivalmatje, Festivalbackpacks, Festivalbackpack, Festivalkoffers, Festivalkoffer, Festivalballonnen, Festivalbaloons, Festivalaccessoires, Festivalaccessoire, Festivalregenkleding, Festivalregenpak, Festivalregenbroek, Festivalregenpakken, Festivalregenbroeken, Sportleggings, Huisleggings, Huislegging, Yogaleggings, Yogalegginggevestigd te Haarlem. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn (14 dagen) waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar retourrecht;
  b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn  
  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  c. Dag : werkdag;
  d. Retourrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
  e. Ondernemer: de rechtspersoon Festivalfeestje;
  f. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in  
  het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en
  met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit ondernemer

Naam ondernemer: FestivalFeestje
Adres: Geweerstraat 49
2014 JC Haarlem

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de kamer van koophandel of op de website opvraagbaar zijn.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, aan de consument de volgende informatie, dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

5.5.1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
5.5.2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het retourrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het retourrecht;
5.5.3 de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
5.5.4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze
van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
5.5.5 indien de consument een retourrecht heeft, het retourformulier.

5.6 Consument gaat er mee akkoord dat bij het tot stand komen van de overeenkomt de ondernemer contact op kan en mag nemen met de consument met betrekking tot de overeenkomst. 

Artikel 6 – Retourrecht

6.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden, maar deze is niet tot opgave van reden verplicht.

6.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij of zij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1, neem hierbij in acht de informatie op de website van hoe om te gaan met een dergelijk product.

7.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het retourrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het retourrecht door de consument en kosten daarvan

8.1. Als de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door het retourformulier in te vullen en dit kenbaar te maken aan de ondernemer.

8.2. Zo snel mogelijk en binnen de termijn gesteld in Artikel 6, vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

8.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht ligt bij de consument.

8.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.9. Als de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij retourneringen

9.1. Als de ondernemer de melding van een retournering door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

9.2. De ondernemer vergoedt de betaling van de consument, binnen het termijn dat door de wet is vastgesteld.

9.3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijzen en genoemde bedragen.

10.1. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

10.2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

10.3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

10.4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

11.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

11.2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

12.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

12.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

12.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen maximaal 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

12.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.

Artikel 13 – Betaling

13.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

13.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

13.3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een rechter.

Artikel 15 – Geschillen

15.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten, kunnen, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan rechter.

15.3. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

15.6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.